Expoziţia «Uprooted/Dezrădăcinat» de Aurel Vlad şi Cătălin Bădărău
în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia
10–30 noiembrie 2016

Joi, 10 noiembrie 2016, la ora 18,00, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia (Cannaregio 2211, 30121 Venezia), va avea loc vernisajul expoziției de artă contemporană aparţinând artiştilor Aurel Vlad şi Cătălin Bădărău, curator Cosmin Năsui.

Expoziţia are ca temă refugierea, dezrădăcinarea, migrația forțată, azilul, relocarea – realități istorice, politice și sociale și totodată teme ale condiției umane care-i preocupă deopotrivă pe artiștii Aurel Vlad și Cătălin Bădărău.

Lucrările lui Aurel Vlad din expoziția ”Uprooted/Dezrădăcinat” reprezintă mai mult sau mai puțin metaforic exilul dintr-o Grădină a Edenului (localizat în zona geografică a conflictului actual din Orientul Mijlociu) ca o temă de inspirație biblică recurentă istoric, dar actuală ca fenomen social al refugiaților alungați din paradisul locuințelor lor. Personajele modelate în tablă de zinc de Aurel Vlad se luptă cu propriile lor rădăcini, desprinși la propriu dar și metaforic din Pomul Vieții sau Pomul Cunoașterii, sau călătoresc ca niște umbre fără corp.

Cătălin Bădărău prezintă fenomenul perpetuu al migrațiilor în video instalația „Derail”, realizată pe baza sculpturii sale cinetice, de mari dimensiuni, cu același titlu, în care sute de personaje sculptate sunt făcute să plutească pe apă într-un circuit continuu. Lucrări precum „Wasted” sau „The Rest” sunt expresii supradimensionate de portret și mâini, realizate din silicon ce sunt deformate voit de suportul pe care sunt expuse.

Aurel Vlad (n. 1954, Galaţi) este sculptor, desenator şi gravor, profesor universitar la Universitatea Naţională de Arte București, personalitate de prim rang a artei româneşti contemporane. Din 1990 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania. Absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, Secţia Sculptură, clasa profesor Geta Caragiu Gheorghiţă şi prof. Marin Iliescu (1980-1984), Aurel Vlad este, din anul 2008, Decan al Facultăţii de Arte Plastice, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.

Cătălin Bădărău (născut în 1981) este sculptor, doctor în arte vizuale şi asistent universitar la departamentul Sculptură / Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. Între 2005-2007 a urmat Studii Masterale în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Sculptură, coordonator Conf. univ. dr. Aurel Vlad. În 2007 a absolvit Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Secţia Sculptură, coordonator: Conf. univ. dr. Aurel Vlad. Începând cu 2007 este asistent universitar în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Secţia Sculptură. Din 2007 este membru UAP Bucureşti – Filiala Sculptură. A participat la un mare număr de expoziţii naţionale şi internaţionale (Germania, Italia, Franţa, Turcia, Polonia, Republica Moldova).

Cosmin Năsui este curator, critic de artă, manager cultural, evaluator de artă contemporană. Are experiență curatorială și de critică de artă de 17 ani. Este fondator al celei mai largi platforme online românești pentru susținerea și promovarea artei contemporane românești www.modernism.ro. Este managing partner la Năsui collection & gallery (www.cosminnasui.com), care expune, reprezintă și promovează în țară și străinătate o selecție atentă de artiști contemporani români. Este senior curator la muzeul privat PostModernism (www.postmodernism.ro).

Pentru mai multe detalii:
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica
Palazzo Correr, Campo Santa Fosca
Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE)
Italia
Tel.: +39 041 52 42 309
Fax: +39 041 71 53 31
E-mail: istiorga@tin.it

COMUNICATO STAMPA

La mostra «Uprooted/Sradicato» di Aurel Vlad e Cătălin Bădărău
Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia
10–30 novembre 2016

Giovedì, 10 novembre 2016, dalle ore 18.00, presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia (Cannaregio 2212 – 30121 Venezia), avrà luogo l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea degli artisti Aurel Vlad e Cătălin Bădărău, a cura di Cosmin Năsui.

La mostra si incentra sul rifugio, sradicamento, migrazione forzata, asilo, rilocazione – realtà storiche, politiche e sociali e allo stesso tempo temi della condizione umana che preoccupano gli artisti Aurel Vlad e Cătălin Bădărău.

Le opere di Aurel Vlad della mostra „Uprooted/Sradicato” rappresentano più o meno in  maniera metaforica l’esilio da un Giardino dell’Eden (ubicato nella zona conflittuale del Medio Oriente) quale tema di ispirazione biblica storicamente ricorrente, ma attuale quale fenomeno sociale dei rifugiati allontanati dal paradiso delle proprie abitazioni. I personaggi modellati in latta zincata da Aurel Vlad lottano con le proprie radici, divisi in maniera fisica e metaforica dall’Albero della Vita o dall’Albero della Conoscenza, che vagano come delle ombre senza corpo.

Cătălin Bădărău presenta il fenomeno perpetuo delle migrazioni nella video-istallazione „Derail” realizzata in base alla sua scultura cinetica, di grandi dimensioni, dallo stesso titolo, in cui centinaia di personaggi scolpiti sono fatti galleggiare sull’acqua in un circuito continuo. Opere quali „Wasted” o „The Rest” sono macro-espressioni  di ritratti e mani, realizzate in silicone che sono volutamente distorte dal supporto sul quale sono esposte.

Aurel Vlad (n. 1954, Galaţi, Romania) è scultore, disegnatore ed incisore, professore universitario presso l’Università Nazionale d’Arte di Bucarest, personalità di primo ordine dell’arte contemporanea romena. Dal 1990 è membro dell’Unione degli Artisti di Romania. Laureato dell’Istituto di Belle Arti „Nicolae Grigorescu” di Bucarest, sezione scultura, classe professore Geta Caragiu Gheorghiţă e prof. Marin Iliescu (1980-1984), Aurel Vlad è, dal 2008, preside della Facoltà di Belle Arti dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest.

Cătălin Bădărău (n 1981, Romania) è scultore, dottore in arti visive e assistente universitario presso il dipartimento di Scultura/Facoltà di Belle Arti dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest. Tra il  2005-2007 ha conseguito gli studi di master presso l’Università Nazionale d’Arte di Bucarest, Dipartimento Scultura, coordinatore Prof. Aurel Vlad. Dal 2007 è assistente universitario  dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest, Facoltà di Belle Arti, Sezione Scultura. Dal 2007 è membri dell’Unione degli Artisti di Bucarest – filiale Scultura . Ha partecipato a varie mostre nazionali ed internazionali (Germania, Italia, Francia, Turchia, Polonia, Repubblica Moldava).

Cosmin Năsui è curatore, critico d’arte, manager culturale, valutatore d’arte contemporanea. Ha un’esperienza curatoriale e di critica d’arte di oltre 17 anni. E’ fondatore della più ampia piattaforma romena online per il supporto e la promozione dell’arte contemporanea romena www.modernism.ro. E’ managing partner della Năsui collection & gallery (www.cosminnasui.com), che espone, rappresenta e promuove nel paese e all’estero una selezione attenta di artisti contemporanei romeni. E’ senior curator del museo privato PostModernism (www.postmodernism.ro).

Per ulteriori informazioni:
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica
Palazzo Correr, Campo Santa Fosca
Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE)
Italia
Tel.: +39 041 52 42 309
Fax: +39 041 71 53 31
E-mail: istiorga@tin.it

uprooted-vlad-bararau-feat-tiron