3)5 ARTE CONTEMPORANEA din Rieti, Italia, are plăcerea de a vă prezenta expoziţia personală semnată de FELIX DEAC intitulată THE ESSENCE OF PRESENCE

sub îngrijirea d-nei Carolina Lio

care se va desfăşura în perioada 18 octombrie – 15 decembrie 2013

inaugurare: vineri 18 octombrie, ora 19:00

Vineri 18 octombrie, la ora 19:00, la galeria 3)5 Arte Contemporanea din Rieti, Italia, va avea loc inaugurarea expoziţiei personale intitulată The Essence of Presence – Esenţa Prezenţei a artistului Felix Deac, unul dintre artiştii câştigători ai celei de-a doua ediţii a concursului Premio ORA. Proiectul, curatoriat de Carolina Lio, va prezenta doisprezece dintre cele mai reprezentative lucrări din ultimii şase ani realizate de tânărul român de-a lungul parcursului său artistic.

Felix Deac (n. 1984) a studiat la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, parcurgând deja un traseu internaţional cu expoziţii personale susţinute în România şi Germania şi un workshop desfăşurat la Muzeul Luvru din Paris. Sculpturile sale imită carnea umană modificându-le formele – uneori chiar eliminându-le – şi sculptând mase de carne de un realism extrem, la fel ca în cazul altor artişti deja celebri de calibrul lui Ron Mueck şi Patricia Piccinini. Dar, după cum explică Carolina Lio, curatorul acestei expoziţii: „Dacă Mueck lucrează cu un realism desăvârşit iar Piccinini creează hibrizi tulburători între om şi animal, Felix Deac se foloseşte de capacitatea lor de a realiza, prin sculptură, pielea şi carnea umană fără a fi necesară structura unui organism.”

Pornind de la opera cea mai recentă a expoziţiei, şi anume Genesis, un bloc neregulat de piele perfect realist în cele mai mici detalii (de la textura epidermei la păr, de la cutele încheieturilor la negi), expoziţia prezintă doisprezece opere care se aseamănă cu nişte perne şi picături de carne sau cu nişte mase neregulate, de altfel neatribuibile înfăţişării umane. Artistul însuşi afirmă: „Detaliile şi texturile sunt preluate din lumea reală şi animată, cu scopul de a le îmbina într-un tot non-umanoid. Intenţia mea este de a evalua acele caracteristici estetice capabile să ofere o existenţă inexplicabilă unor obiecte şi forme graţie iluziei (biotice) pe care o creez pe suprafaţa lor.”

Felix Deac_Rieti_2013

Iluzia de a da viaţă unor obiecte şi forme neregulate doar pentru că sunt acoperite cu mostre din piele umană creează un efect de dezorientare care, după spusele curatorului expoziţiei, „ne face să ne punem întrebări despre esenţa reală a lucrurilor şi să conştientizăm că, de multe ori, suntem distraşi de aparenţe, fiind tentaţi să evaluăm situaţiile doar după aspectul lor cel mai superficial.”

 

Felix Deac creează, aşadar, „o înşelăciune, în sensul bun al termenului”, ne explică în continuare Carolina Lio. „A insufla viaţă corpurilor inanimate, doar înveşmântându-le într-o substanţă care se aseamănă cu epiderma umană, dându-ne senzaţia de a ne afla faţă în faţă cu ceva ce aparţine genului nostru, trupului nostru nomad şi naufragiat, înseamnă a găzdui o înşelătorie şi un joc. Iluzia biologică pe care o creează artistul este un paradox al superficialităţii, el ne arată în ce măsură suntem condiţionaţi de exterioritatea lucrurilor şi cât de impresionant este acest lucru. Nu doar impresionant, ci de-a dreptul grotesc, am spune, pentru că acea carne inexistentă ne face să ne simţim ca şi când ar fi propria noastră carne care a fost înlăturată şi înstrăinată. Sentimentele de apartenenţă şi de repulsie intră în coliziune la vederea acestor obiecte neînsufleţite cu care ne asămănăm atât de mult.”

 

3)5 ARTE CONTEMPORANEA

Via Cerroni 3/5, 02100 Rieti
tel. 339 6918072

E-mail: trecinqueartecontemporanea@gmail.com

Pagină web: http://www.trecinque.it

 

Intrarea liberă.

Expoziţie realizată în colaborare cu Premio ORA.

 

////////////

 

3)5 ARTE CONTEMPORANEA è lieta di presentare la mostra personale di

FELIX DEAC, THE ESSENCE OF PRESENCE

a cura di Carolina Lio

dal 18 Ottobre al 15 Dicembre 2013

opening: venerdì 18 Ottobre, ore 19.00

 

Venerdì 18 Ottobre alle ore 19.00, presso la galleria 3)5 Arte Contemporanea di Rieti, inaugurerà la mostra The Essence of Presence, personale dell’artista Felix Deac, tra gli artisti vincitori della seconda edizione del Premio ORA. Il progetto, a cura di Carolina Lio, presenterà dodici opere tra le più rappresentative degli ultimi sei anni di percorso del giovane artista rumeno.

 

Felix Deac (1984) ha studiato presso l’Università di Arte e Design di Cluj Napoca e ha già un percorso internazionale con mostre personali in Romania e in Germania e un workshop seguito presso il Louvre di Parigi. Le sue opere scultoree imitano la carne umana stravolgendone la forma, a volte addirittura togliendola, e scolpendo ammassi di carne estremamente realistici, come nel caso di altri artisti già celebri del calibro di Ron Mueck e Patricia Piccinini. Ma, come spiega il curatore della mostra Carolina Lio: “se Mueck lavora con un realismo perfetto, e la Piccinini crea dei disturbanti ibridi tra umano e animale, Felix Deac utilizza la loro stessa capacità di rendere in scultura la pelle e la carne senza che sia necessaria la struttura di un organismo”.

 

Partendo dall’opera più datata della mostra, Genesis, un irregolare blocco di pelle perfettamente realistico in ogni particolare (dalla texture dell’epidermide alla peluria, dalle grinze delle giunture ai nei), la mostra presenta dodici opere che sembrano cuscini di carne, gocce di carne, o ammassi irregolari comunque non riconducibili a dalle sembianze umane. Afferma infatti lo stesso artista:  “I dettagli e le trame sono presi dal mondo reale e vivente, con lo scopo di unirli in un insieme non umanoide. La mia intenzione è di valutare quelle caratteristiche estetiche capaci di offrire un’inesplicabile esistenza a oggetti e forme grazie all’illusione (biotica) che creo sulla loro superficie”.

 

L’illusione di dare vita a degli oggetti e a delle forme irregolari solo perchè fintamente rivestite di pelle umana crea un effetto disorientante che, nelle parole del curatore della mostra “ci impone di farci delle domande sull’essenza reale delle cose e su quanto molte volte, distratti dalle apparenze, siamo portati a valutare le situazioni solo per il loro aspetto più superficiale”.

 

Felix Deac opera, quindi “un inganno, nel senso benevolo del termine” continua a spiegare Carolina Lio. “Dare vita all’inanimato, solo travestendolo con una sostanza che appare come l’epidermide umana, darci la sensazione di trovarci di fronte a qualcosa che appartiene al nostro genere, a una nostra carne nomade e naufraga, vuol dire assecondare un tranello e un gioco. L’illusione biologica che crea l’artista è un paradosso della superficialità, ci fa notare quanto siamo condizionati dal lato più esterno delle cose e quanto ciò sia impressionante. Non solo impressionante, addirittura grottesco, perchè quella carne smarrita ci fa sentire come se fosse la nostra stessa carne ad essere stata tolta e alienata. Senso di appartenenza e repulsione combattono di fronte a oggetti inanimati che tanto ci somigliano”.

 

FELIX DEAC

THE ESSENCE OF PRESENCE

a cura di Carolina Lio

dal 18 Ottobre al 15 Dicembre 2013

opening: venerdì 18 Ottobre, ore 19.00

 

3)5 ARTE CONTEMPORANEA

Via Cerroni 3/5, 02100 Rieti
tel. 339 6918072

email. trecinqueartecontemporanea@gmail.com

web. http://www.trecinque.it

 

Ingresso libero.

 

Mostra realizzata in collaborazione con Premio ORA.